%DA%A9%D8%B4%D8%AA %D8%B3%D9%88%D8%AF

کشت سود(Yield farming) چیست؟

پروژه‌های دیفای بسترهای غیرمتمرکزی برای فعالیتهای مالی کاربران هستند. این پروژهها خدماتی را از جانب خود به کاربران ارائه نمی دهند و صرفا به حذف واسطه ها کمک می کنند.…