صرافی متمرکز

DEX OR CEX

صرافی‌ متمرکز و غیرمتمرکز

صرافی‌ نهادي برای خرید و فروش داراییهاي مختلف است، بازار ارزهای دیجیتال نیز صرافي‌هاي مخصوص خود را دارد. تفاوتی که صرافی‌های ارزهای دیجیتال با صرافیهای سایر بازارهای مالی دارند، امکان…